Warunki usługi

1. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Handlowych Senihelp Sp. z.o.o. Sp.Kom. (GmbH & Co.KG)

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich oświadczeń woli, umów oraz czynności prawnych i faktycznych Senihelp Sp. z.o.o. Sp.Kom. (GmbH & Co.KG, w dalszym ciągu zwanej „Senihelp”) wobec jej klientów w związku z doradztwem, pośrednictwem i delegowaniem pomocy domowych lub opiekunów do pracy w gospodarstwie domowym klienta. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają również zastosowanie do opiekunów, którzy za pośrednictwem tej platformy szukają pracy w gospodarstwie domowym osoby potrzebującej opieki.

1.2 Warunki handlowe klienta lub opiekuna odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie mają zastosowania; nie stają się one częścią składową umów, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Senihelp.

2. Przedmiot umowy z Senihelp

2.1 Senihelp wysyła odpłatnie swoich pracowników, a także opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą, w celu świadczenia usług prowadzenia domu i opieki w gospodarstwach domowych klientów/osób potrzebujących opieki. Senihelp udostępnia w tym celu portal internetowy www.senihelp24.com, za pośrednictwem którego klienci mogą przedstawić swoje zapotrzebowanie bezpośrednio wybranym opiekunom. Platforma jest również udostępniana opiekunom, aby mogli oni na niej stworzyć profil swoich umiejętności i oczekiwań, a w konsekwencji zidentyfikować odpowiednie gospodarstwa domowe osób potrzebujących opieki. Ponadto Senihelp doradza i informuje klientów oraz opiekunów o zakresie usług opiekuńczych, wyszukuje odpowiednich opiekunów na podstawie danych klienta zamieszczonych w portalu oraz identyfikuje odpowiednie osoby do sprawowania opieki, które spełniają oczekiwania klienta i jego wymagania co do zakresu usług. Na podobnej zasadzie identyfikowani są klienci, którzy pasują do zakresu usług oferowanych przez opiekunów poszukujących pracy. W rezultacie zostaje zawarta umowa między Senihelp a klientem. Taka umowa o świadczenie usług opiekuńczych obejmuje gotowość do pracy na wezwanie, pomoc w prowadzeniu domu i organizacji dnia (w tym zakupy żywności, pranie, sprzątanie, gotowanie, towarzyszenie w drodze do lekarza itp.) oraz ewentualnie czynności higieny ogólnej i intymnej. Usługi pielęgniarskie o charakterze medycznym są wyraźnie wykluczone. Szczegółowa definicja usług stanowi integralną część umowy o świadczenie usług. Ponadto Senihelp zawiera z opiekunem poszukującym pracy umowę o pracę obejmującą wymienione tu usługi.

2.2 Senihelp zapewnia klientowi/osobie potrzebującej opieki nieprzerwaną usługę w rozumieniu umowy o świadczenie usług dopóty, dopóki umowa jest w sposób skuteczny zawarta i nie została wypowiedziana. Obejmuje to również odpowiednio wczesne wytypowanie więcej niż jednego opiekuna, ponieważ pracownicy zmieniają się w odstępach kilku tygodni lub miesięcy. Ponadto Senihelp wspiera klienta i opiekuna przez cały czas obowiązywania umowy jako doradca, mediator lub rozjemca w kwestiach dotyczących opieki i udostępnia przez cały czas osobę do kontaktu w sprawach organizacyjnych lub na wypadek innych nieprzewidzianych wydarzeń związanych z opieką. Klient i opiekun mają do dyspozycji niemieckojęzyczne osoby do kontaktu, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

3. Portal internetowy i zawarcie umowy o świadczenie usług Senihelp

3.1 Aby skorzystać z usług Senihelp, klient oraz opiekun najpierw wpisują na stronie www.senihelp24.com wszystkie wymagane informacje. Informacje te muszą być w chwili ich podawania zgodne z prawdą i poprawne, i są potrzebne do tego, by móc dokładniej określić pożądany/oferowany zakres usług, istniejące/pożądane środowisko domowe osoby potrzebującej opieki, a także wymagania co do opiekuna wzgl. sytuację osoby wymagającej opieki. Informacje te obejmują również pliki ze zdjęciami i filmami, które służą do zilustrowania stanu i warunków mieszkaniowych osoby potrzebującej opieki wzgl. osobistych cech opiekuna. Następnie użytkownik (user) uzyskuje dostęp do bazy danych w ramach zabezpieczonego obszaru na stronie www.senihelp24.com lub też, stosownie do podanych informacji, wyświetlani są mu odpowiedni opiekunowie/klienci. Ponadto użytkownik ma do dyspozycji osoby do kontaktu w Senihelp, które podczas wywiadu telefonicznego mogą zebrać niezbędne dane lub odebrać drogą elektroniczną pliki ze zdjęciami i filmami i wstawić je do odpowiedniego profilu klienta/opiekuna na platformie.
Wszystkie dane i informacje są wykorzystywane w ramach platformy wyłącznie w obszarze zabezpieczonym hasłem i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Transmisja do Senihelp odbywa się za pośrednictwem zaszyfrowanej strony. Dane traktowane są w sposób ściśle poufny i są wykorzystywane wyłącznie do przedstawienia odpowiednio dobranej dla obu stron oferty opiekunów/klientów zarejestrowanych na portalu. W rezultacie dane te są również wykorzystywane do zawarcia umowy między klientem/opiekunem a Senihelp. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych klientów i osób potrzebujących opieki można znaleźć w naszej polityce prywatności.

3.2 Informacje wymagane na stronie www.Senihelp24.com mogą być podawane wyłącznie przez pełnoletnich klientów posiadających zdolność do czynności prawnych, którzy albo sami potrzebują odpowiednich usług opiekuńczych, albo w sposób zgodny z prawem i skuteczny działają na rzecz innych osób potrzebujących opieki, a w przypadku opiekunów poszukujących pracy – tylko przez nich osobiście.

3.3 Informacje podane na stronie www.Senihelp24.com muszą być zgodne z prawdą i kompletne. Niedopuszczalne jest w szczególności podawanie danych osób trzecich lub osób, w imieniu których nie można skutecznie działać jako przedstawiciel.

3.4 Po wprowadzeniu danych klient/opiekun otrzymuje listę pracowników/klientów, którzy spełniają odnośne wymagania i którzy są gotowi świadczyć niezbędne usługi na rzecz danego klienta (odpowiednie dopasowanie). W następnym kroku użytkownik ma możliwość wybrania maksymalnie 2 opiekunów/klientów i złożenia wiążącego zapytania. Ponadto konieczne jest zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usług/umowy o pracę z Senihelp. Umowa jest zawierana online za pośrednictwem bezpiecznego i szyfrowanego połączenia, jest zapisywana online i można ją w dowolnym momencie wywołać w ramach odpowiedniego konta klienta na platformie.

4. Prawo klientów niemieckich do odstąpienia od umowy

Jako konsument, tj. osoba fizyczna, która zawiera umowę o świadczenie usług opiekuńczych w środowisku domowym nie jako przedsiębiorca lub przedstawiciel wolnego zawodu, klient posiada również ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym Senihelp informuje w następujący sposób:
Może Pan/Pani odstąpić od umowy na piśmie (np. list, faks, e-mail) w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Termin ten rozpoczyna bieg po otrzymaniu niniejszej informacji na piśmie, jednakże najwcześniej z chwilą zawarcia umowy i wypełnienia naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzającej kodeks cywilny (EGBGB). Dla zachowania terminu odstąpienia miarodajna jest data wysłanie pisma z oświadczeniem o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres:

Adres dla korespondencji:

SENIHELP Sp. z.o.o. Sp. kom.
Poznańska 21/48
00-685 Warszawa
Polska
E-Mail: info@Senihelp24.de

5. Skutki odstąpienia

W przypadku skutecznego odstąpienia świadczenia otrzymane przez obie strony muszą zostać zwrócone, a wszelkie pobrane pożytki (np. odsetki) wydane. Jeśli zwrot lub wydanie otrzymanego świadczenia i pożytków (np. korzyści wynikających z używania) nie jest możliwy w całości lub w części albo jest możliwy tylko w pogorszonym stanie, jest Pan/Pani zobowiązany(-a) je zrekompensować. W przypadku oddelegowania pracowników może to oznaczać, że będzie Pan/Pani zobowiązany(-a) do zapłaty za okres do momentu odstąpienia. Płatności podlegające zwrotowi powinny zostać zrealizowane w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla Pana/Pani z chwilą wysłania, zaś dla nas z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Uwagi

Prawo do odstąpienia wygasa wcześniej, jeśli umowa została w całości zrealizowana przez obie strony na Pana/Pani wyraźny wniosek przed skorzystaniem z tego prawa.
Koniec informacji o prawie do odstąpienia

7. Faktura, termin płatności

Po zawarciu umowy o świadczenie usług faktura z tytułu comiesięcznego wynagrodzenia za usługi pomocy domowej lub opiekuna oddelegowanego do pracy w gospodarstwie domowym jest naliczana przez pracownika Senihelp każdorazowo 15. dnia bieżącego miesiąca i wysyłana pocztą elektroniczną. W przypadku świadczenia usług przez niepełny miesiąc rozliczenie dokonywane jest na dany dzień. Faktura jest należna i płatna natychmiast; płatność musi wpłynąć na konto Senihelp najpóźniej do końca bieżącego miesiąca.

8. Ochrona danych

Dbanie o poufność danych osobowych jest dla Senihelp priorytetem. Firma przestrzega odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o mediach elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Senihelp.

9. Gwarancja, odpowiedzialność

9.1 Gwarancja Senihelp na świadczone usługi wynika z ustawy, jednakże w przypadku, gdy Senihelp w momencie rotacji pracowników nie jest w stanie w odpowiednim terminie wysłać nowego opiekuna, gdy opiekun z nieokreślonych przyczyn nie zjawia się na czas w miejscu pracy lub opuszcza je w przed terminem, odpowiedzialność Senihelp jest ograniczona w tym sensie, że firma nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. Dni, podczas których nie były świadczone usługi, nie są wliczane do faktury.

9.2 Senihelp odpowiada zgodnie z przepisami prawa za szkody, które wyrządzone zostały klientowi wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa lub które wynikają z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tzn. takich zobowiązań, których wypełnienie w ogóle umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i co do których klient ma prawo oczekiwać, że zostaną wypełnione, a których naruszenie z kolei zagraża osiągnięciu celu umowy). W przypadku szkód spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem oddelegowanego opiekuna odpowiedzialność przechodzi na danego sprawcę (opiekuna). W pozostałym zakresie odpowiedzialność – niezależnie od podstawy prawnej – jest wykluczona.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Umowa z Senihelp może być zawarta w języku niemieckim i polskim. W celu zawarcia umowy z Senihelp nie jest przewidziany odrębny tekst umowy dla klienta/opiekuna poza niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i informacjami zawartymi w umowie o świadczenie usług /umowie o pracę z Senihelp. Dane osobowe są przechowywane przez Senihelp i są później dostępne na portalu internetowym.

10.2 W zależności od pochodzenia danej osoby, do umowy stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów i niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego. Jeśli klient jest konsumentem, stosuje się także bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumenta obowiązujące w kraju, w którym klient ma miejsce stałego pobytu, o ile zapewniają one klientowi dalej idącą ochronę.

Kontakt